25 Nisan 2014 Cuma

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Hakim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, aranamaz, eşyalarına el konulamaz.
Bu cümlede sözü edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaş olma hakkı B) Seçme-seçilme hakkı C) Dilekçe hakkı D) Özel yaşamın gizliliği Hakkı --
E) Kamu hizmetine girme hakkı


2. Anayasamızın 68. maddesine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi siyasi partilere üye olabilir?

A) Yüksek öğretim öğrencileri---
B) Kamu kurum ve kuruluşlarının memurlar
C) Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları
D) Silahlı Kuvvetler mensupları
E) Hâkimler ve savcılar


3. ‘’Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili istek ve yakınmalarını yetkili makamlara ve T.B.M.M.’ye bildirebilirler.’’ Bu cümlede sözü edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplu Sözleşme Hakkı B) Vatandaş olma hakkı C) Dilekçe hakkı-- D) Kamu hizmetine girme hakkı
E) Seçme-seçilme hakkı
4.- Gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasına yönelik önlemler alır. Artan ulusal gelirin bireyler arasında eşit ve adil dağıtırYukarıdaki özellikler aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?A) Sosyal devlet--- B) Laik devlet C) Hukuk devleti D) Demokrasi E) Özgürlük


5. Aşağıdakilerin hangisi TBMM’nin görevlerinden değildir?

A) Bütçeyi onaylamak
B) Savaş ilanına karar vermek
C) Para basılmasına karar vermek
D) Vali atamalarını onaylamak --
E) Yasa çıkarmak
6. Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin ayrı devlet organları tarafından yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Sosyal devlet B) Laik devlet C) Milli Devlet D) Hukuk Devleti E) Kuvvetler ayrılığının-- 7. Demokrasilerde yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) Hükümet B) Meclis -- C) Yargıtay
D) Mahkemeler E) Bakanlar


8. Halkın, halk tarafından halk için yönetilmesi hangi kavramla açıklanır?A) Sosyal devlet B) Hukuk devleti C) Laik devlet D) Totaliter devlet E) Demokratik devlet--


9. Gelir adaleti ve eşitlik

• Sosyal güvenlik
• Sosyal denge ve barışı sağlamak
• Ekonomik büyüme ve kalkınma
Verilenler aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gerçekleşebilmesinin gereklerindendir?
A) Yargının bağımsızlığı B) Kuvvetler ayrımı
C) Sosyal devlet-- D) Laik devlet E) Hukuk Devleti


10.Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hükümet üzerindeki denetleme yetkilerinden değildir?

A) Yargılama-- B) Meclis araştırması C) Soru D) Genel görüşme E) Gensoru


11. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın öngördüğü yüksek mahkemelerden değildir?

A) Yargıtay-- B) Danıştay C) Sayıştay D) Askeri Yargıtay E) Anayasa Mahkemesi

12. . I.Dokunulmaz

II.Devredilebilir
III- Vazgeçilmez
Yukarıda verilenlerden hangileri insan haklarının özellikleridir?A) I - II B) II – III C) I - III -- D) Yalnız III E) I - II – III
13. -Toplumda hak sahibi olan insana denir.
-Hukuk düzeninin tanıdığı , kurallarla koruduğu ve yararlanılması bireye bırakılan çıkarlardır.
-Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesidir.
-Kişinin eylemlerinin sonucunu üstlenmesidir.
Yukarıda verilen tanımlar arasında hangisi yoktur?
A) Eşitlik-- B) Özgürlük C) Birey D) Hak E) Sorumluluk

14. İşverenin iş yerinde etkinlikleri tamamen durdurması ve işçileri topluca işten uzaklaştırma hakkı hangisidir?
A)Lokavt-- B) Angarya C) Grev D) Toplu İş Sözleşmesi E) Sendika15 Cumhuriyet yönetiminde “egemenlik” hakkı aşağıdakilerden hangisine aittir?A) Tek bir kişiye B) Zenginlere C) Din adamlarına
D) Halkın tamamına-- E) Asillere


16.İnsan hakları eğitiminin bireylere kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Sahip olduğu hakları bilme
B) Başkalarının haklarına saygılı olma
C) Hakları çiğnendiğinde tepki gösterme
D) Her istediğini sınırsızca yapabilme--
E) Hakkını arayabilme


17. Bir ülkede ulusal iradenin üstün tutulması aşağıdakilerden hangisinin varlığının kesin kanıtıdır?

A)Meşrutiyet B)Demokrasi --- C)Monarşi D) Sosyalizm E) Oligarşi

18. 1982 Anayasası’na göre seçim­lerde aşağıdakilerden hangisi oy kullanabilir?

A) 18 yaşından küçükler
B) Askeri öğrenciler
C) Silah altında bulunan er ve er­başlar
D) Ceza infaz kurumlarında bulu­nan hükümlüler
E) Memurlar---
19. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda insan haklarının ger­çekleştirilmesini engelleyen so­runlardan biri değildir? A) Devletin ekonomik olanakları­nın yetersiz olması
B) Yöneticilerin kendi güçlerini ar­tırmak istemesi
C) Bireylerin insan hakları konu­sunda eğitilmesi--
D) Toplumda yanlış değer yargıla­rının olması
E) Güçlü olanın haklı olması


20. -Tek kişinin hâkim olduğu devlet şeklidir. Kralın yanında halk meclisi açılarak halkın yönetime kısmen katıldığı devlettir. -Din kurallarına göre yönetilen devletlerdir.
Yukarıda tanımları yapılan devlet yönetim şekilleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Cumhuriyet- Meşrutiyet-Teokratik
B) Meşrutiyet- Teokratik- Mutlakiyet
C) Monarşi- Teokratik- Meşrutiyet
D) Oligarşik- Meşrutiyet- Teokratik
E) Mutlakiyet- Meşrutiyet- Teokratik--


21. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

A) Dünyanın her yerinde her insan için geçerlidir
B) İnsanın doğuştan sahip olduğu özellikleri korumaya yöneliktir
C)İnsan haklarına tüm insanlar doğuştan sahip olduğundan bunların verilmesi değil, tanınması söz konusudur.
D) Yaşama hakkı, din ve vicdan hürriyeti hakkı gibi haklar savaşlarda ve sıkıyönetimde sınırlandırılabilir.-
E) Herkes insan olduğu için bu haklara sahiptir.


22. Yargı yetkisini bağımsız mahkemeler aşağıdakilerden hangisi adına kullanmaktadır?A) Bakanlar Kurulu B) Türk Milleti - C) Başbakan D) Adalet Bakanı E) Cumhurbaşkanı 23.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yapılan anayasalardan değildir?

A)1921 B)1924 C)1926- D) 1961 E) 1982

24. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A) Yasalar anayasaya aykırı olamaz
B) Yasalar başbakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer-
C) Yasalar TBMM’ de kabul edilir.
D) Anayasa TBMM’de kabul edildikten sonra halkoyuna sunulması gerekir
E) Anayasa ancak halk tarafından kabul edilirse yürürlüğe girer

25.”İnsanlar toplum halinde yaşamadan önce eşit ve mutluydu. Tüm ilişkiler insanla değil nesnelerle idi. Toplumsallaşma eşitsizliği getirdi. Mülkiyet insanı yoksul zengin diye ikiye ayırdı. Yasalarla ilişkiler düzenlendi. Toplum düzeni sosyal sözleşmeye dayanmalıdır. Bu sözleşme eşitliği koruyan halkın tek gücüdür. Toplumsal sözleşme ortadan kalkarsa halk kendi efendisi olmaktan çıkar adalet ve özgürlük düzeni bozulur.’’
Yukarıdaki fikirler hangi düşünüre aittir?A)Montesquieu B) Karl Marks C) John Locke D) Tomas Hobs E) Jan Jak Ruso-

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder