3 Kasım 2013 Pazar

11.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı


11.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

SORULAR
A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ
( Y)1- Felsefe birikimli olarak ilerleyen pozitif bir bilimdir.
( D)2-Bilginin temelinde yaşantı ve tecrübenin varlığını savunan filozof D.Hume’dur.
( D) 3-“Tüm varoluşu vücuda getiren tek gerçek atomlardır.”Görüşünü savunan Demokritos’tur.
( D )4-Bir davranışın ahlaki olmasının temelinde irade ve akıl vardır.
( Y)5-Sorumluluk için özgürlük zorunlu bir koşul değildir.
B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ
1-)Varlığın madde olduğunu savunan ve “makine insan” adlı eseri bulunan filozof………LA METRİE………………………Dur/dır/dir.
2-) Ortaya çıkışında aklın etkin olmadığı ,varlığı ,doğayı, evreni açklamaya çalışan bilgi türü……DİNSEL   BİLGİ…………………..dir.
3-)” Felsefenin görevi  dilin anlaşılır bir duruma getirmesidir, dil ile ifade edilmeyen her şey anlamsızdır.” Görüşünü savunan felsefi kuram………………ANALİTİK FELSEFE……….dir.
4-) Tüm dinlere eşit mesafede durarak ,onları sorgulayan,  dinin kökeninin neye dayandığını araştıran disiplin………DİN FELSEFESİ…………………………….dir.
5-) Cesaret,ölçülülük,doğruluk, gibi kavramlar ahlak felsefesinde …………ERDEM……………..kavramıyla ifade edilir.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ
1-)“Mümkün varlık” ve “zorunlu varlık” olmak üzere iki çeşit varlık vardır.
-Dünyadaki varlıklar mümkün varlıklardır. Zorunlu varlık (Vacibül Vücud) ise tanrıdır.
Yukbarıdaki görüşleri savunan filozof hangisidir?

A)Hegel           B) Platon          C) Sokrates    
     D) Farabi          E)Aristo

2-)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?
A)Olgusal olma                  B)Mantıksal olma
C) Genellemeler yapma    D) Subjektif olma
E)Birikimli olma
3-) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir?
A) Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma
B) Evreni ve insanı açıklamaya çalışma.
C) Sistemli ve tutarlı olma
D) Deney yöntemi kullanma
E) Evrensel olma


 4-) Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?
A) Madde, düşüncenin ürünüdür
B) Asıl irade Tanrısal iradedir
C) Madde, düşünce ile başlar, var olur
D) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır
E) Felsefi konular düşünce ile açıklanır

5-) Aşağıdakilerden hangisi materyalizmin özelliklerinden biri değildir?
A) Nesneler, beden ve beyin olmasa idi ,duyum ve düşünce olmazdı
B) Tanrı diye bir şey yoktur ki, evrenin nedeni Tanrı olsun
C) Var olan her şey determine ilişkiler sonucu ortaya çıkmaktadır
D) Bilgi, nesnel gerçekliğin insan zihnindeki yansımasıdır
E) Varlık konusunda birbirine indirgenemeyecek iki cevher vardır: madde ve ruh

6-) Ahlak felsefesi özgür iradeye dayalı ve bilinçli olarak yapılan insan eylemlerini konu edinir. Eylemlerin amacını ve niteliğini sorgular.Bunu yaparken de eylemlere bir değerler sistemi içerisinde birey ve toplum açısından yaklaşır.
Parağrafta ahlakın hangi özelliğine değinilmemiştir?
A)Ahlakın bir değerler sistemi oluşturmasına
B)Özgür ve bilinçli eylemlerin ahlaka konu olmasına
C)İnsan eylemlerini sorgulamasına
D)Toplum ve birey açısından ahlaka bakış açısı geliştirmesine
E)Eylemlerin niteliklerinin değişmeyeceğine
7-)Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken , yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?
A)Vicdan      B)Ahlak yasası      C)Özgürlük        D)Mutluluk     E)Erdem
8-  ‘İdeal varlık, zaman ve mekanda yer kaplamaz.Bundan dolayı ne değişir; ne de oluş içinde bulunur.İdeal varlık, meydana gelmez,değişmez, başka bir şekle dönüşmez; bireyselliği yoktur. Bu tür varlığın, sujenin yeteneği sonucu ortaya çıktığını iddia eden felsefe teorileri vardır.’
Bu parçaya göre ideal varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Zaman ve mekandan bağımsız olduğu
B)Zihin tarafından meydana getirildiği
C)Mutlak ve değişmez olduğu
D)Herhangi bir anlama sahip olmadığı
E)Duyusal bir gerçekliğinin bulunmadığı
9-)Herakleitos’a göre ‘Her şey sürekli değişir; bu nedenle nesnel dünyayı incelemeye olanak yoktur.Bir şeyin incelenmesi için ,o şeyin kimliğini sürdürmesini gerektirir. Oysa bugünkü dünya dünden farklıdır, yarın ki de bugünkünün aynısı kalmayacaktır.’
Herakleitos’un bu açıklamasından aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Evren bize değişiyor gibi görünmektedir.
B)Evrendeki her şey oluş içindedir.
C)Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır.
D)Evreni algılamak var olmak demektir.
E)Duyu organlarının verdiği bilgilere güven duyulabilir.
10-)Eğer yalnızca istatistiksel olarak gösterilen şeylerin var olduğuna inanıyorsanız, çok utanç vericidir bu! Yalnızca ölçebildikleriniz sizi yönetiyorsa acırım size, çünkü ben ölçülemeyene de ilgi duyuyorum. Salt şu anda burada var olana değil, düşlere de ilgi duyuyorum. Burada olanı zaten görebiliyorum. Göremediğimiz, dokunamadığımız, o denli şey var ki!
Bu parçada aşağıdaki yaklaşımlardan daha çok hangisine yönelik bir eleştiri olduğu söylenebilir?
A)Empirizm                              B)İdealizm
C)Hümanizm                            D)Pragmatizm
E)Sezgicilik
11-)” Asil olan hiçbir zaman değişmez ,daima aynı kalır.Bir varlığın kendisi sürekli değişir ,olduğu gibi kalamaz;ancak o varlığın zihnimizdeki görünüşü değişmeden aynı kalır.” Görüşünü savuna biri aşağıdaki görüşlerin hangisinin temsilcisi olabilir?
A) Fenomenoloji    B)Oluş   C) İdealizm
D) Entuisyonizm   E)Emprizm

12-) Zihinsel bir etkinlik olan felsefe için hangisi ya da hangileri söylenebilir?
I-Cevaplarla değil sorularla var olur
II-Düşünmeyi öğrenmenin yöntemidir.
III-Kendi kendini sorgulama yeteneği vardır.
IV-Birleştirici özelliğe sahiptir.
A)I-II        B) I-III-IV       C)II-III-IV
D) I-II-III-IV             E)III-IV

8 yorum: